×
Mobilā versija
Brīdinājums +16.5°C
Vilis, Vilhelms
Pirmdiena, 28. maijs, 2018
25. maijs, 2014
Drukāt

Mantojumā – īpašums aizsargājamā dabas teritorijā
. Kādas ir kompensācijas un pārdošanas iespējas?

Foto - Zanda BirzeFoto - Zanda Birze

Saņēmu mantojumā zemi, kas atrodas aizsargājamā dabas teritorijā – Gaujas nacionālajā parkā. Būtībā es šo nekustamo īpašumu nevaru izmantot, jo tur nedrīkst veikt nekādu saimniecisko darbību. Vai es par to varu saņemt kādu kompensāciju? Varbūt šo zemi var pārdot valstij?
 KĀRLIS CĒSĪS

Juriste Kristīne Krēsliņa atgādina, ka likums “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” paredz nosacījumus, pēc kuriem piešķir kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem valsts un pašvaldību izveidotajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos un kuri izriet no aizsargājamo teritoriju aizsardzības prasībām, kā arī kompensācijas piešķiršanas kārtību.

Kas un kam piešķir


Ikgadēju atbalsta maksājumu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (ES dabas daudzveidības saglabāšanai izveidoto aizsargājamo teritoriju tīkls “Natura 2000”) un mikroliegumos izmaksā normatīvajos aktos par Eiropas Savienības atbalsta maksājumiem noteiktajā kārtībā no ES fondu līdzekļiem. Savukārt kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem valsts un pašvaldības nozīmes aizsargājamās teritorijās piešķir no valsts vai pašvaldības budžeta atbilstīgi šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

Ministru kabineta noteikumi nosaka saimnieciskās darbības ierobežojumus, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumus, kārtību un apmēru.

Tiesības prasīt kompensāciju ir zemes īpašniekam, kura īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas zemesgrāmatā, ja zemes robežas starp vairāku zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju īpašumiem ierīkotas atbilstīgi normatīvajos aktos par zemes kadastrālo uzmērīšanu un Civillikumā noteiktajām prasībām. Ja zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, kompensāciju prasa visi kopīpašnieki, savstarpēji vienojoties. Zemes īpašniekam attiecībā uz konkrētu zemesgabalu, kuram noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi, gadā var piešķirt tikai vienu kompensāciju – no ES fondu līdzekļiem vai no valsts vai pašvaldības budžeta.

Zemes īpašniekam ir tiesības prasīt kompensāciju, ja meža zemes platībai atbilstīgi normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtību eksistē spēkā esoša inventarizācijas lieta. Jābūt arī samaksātam nekustamā īpašuma nodoklim par iepriekšējo gadu un kārtējā gada ceturksni. Ja zemes īpašniekam uzlikts naudas sods par pārkāpumiem vides jomā, turklāt ja viņa vainas dēļ videi vai mežam nodarīti zaudējumi, kompensācijas pieprasījumu izskata tikai tad, kad īpašnieks ir samaksājis šo sodu un atlīdzinājis videi un mežam nodarītos zaudējumus.

Kad iespējama atpirkšana 


Aizsargājamā teritorijā (dabas rezervātā vai citas aizsargājamās teritorijas dabas rezervāta, stingrā režīma vai regulējamā režīma zonā) kompensācijai var piemērot arī zemes atpirkšanu, bet tas attiecas tikai uz neapbūvētu zemi.

Likums paredz, ka īpašnieks var prasīt zemes atpirkšanu, ja:

• ir stājies spēkā lēmums vai tiesas nolēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi, kura pirms lēmuma vai tiesas nolēmuma spēkā stāšanās iekļauta dabas rezervātā vai citas aizsargājamās teritorijas dabas rezervāta, stingrā režīma vai regulējamā režīma zonā;

• zemi iekļauj dabas rezervātā vai citas aizsargājamās teritorijas dabas rezervāta, stingrā režīma vai regulējamā režīma zonā pēc tam, kad:

a) pieņemts lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu,

b) privatizācijas procesus regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgts līgums par zemes īpašuma izpirkšanu,

c) stājies spēkā tiesas nolēmums par zemes iegūšanu īpašumā,

d) rakstveidā noslēgts zemes pirkuma vai cits atsavināšanas darījums, kas sagatavots kā notariālais akts vai apliecināts notariālā kārtībā.

Tostarp zemes mantinieks var prasīt zemes atpirkšanu, ja par zemes īpašumu saņemta mantojuma apliecība un mantojuma atstājējam bija tiesības pretendēt uz zemes atpirkšanu vai ja zemi iekļauj dabas rezervātā vai citas aizsargājamās teritorijas dabas rezervāta, stingrā režīma vai regulējamā režīma zonā pēc mantojuma atklāšanās.

Sākot ar 2015. gadu, atbilstīgi valsts vai pašvaldības budžetā šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem jāatpērk zeme, kas pēc zemes īpašuma tiesību iegūšanas iekļauta dabas rezervātā vai citas aizsargājamās teritorijas dabas rezervāta, stingrā režīma vai regulējamā režīma zonā.

Sākot ar 2016. gadu, jāatpērk zeme, kura iekļauta dabas rezervātā vai citas aizsargājamās teritorijas dabas rezervāta, stingrā režīma vai regulējamā režīma zonā, ja ir atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, kura jau pirms lēmuma vai tiesas nolēmuma spēkā stāšanās iekļauta dabas rezervātā vai citas aizsargājamās teritorijas dabas rezervāta, stingrā režīma vai regulējamā režīma zonā. Prioritārā kārtā atpērk zemesgabalus, kurus to īpašnieki zemes reformas gaitā ir saņēmuši kā līdzvērtīgus zemesgabalus, un zemesgabalus, kuru īpašniekiem piešķirts politiski represētās personas statuss. No pārējiem zemes īpašniekiem zemi atpērk iesniegumu iesniegšanas secībā.

Zemes cenu nosaka atbilstīgi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumam. Ja zemes īpašnieks piekrīt noteiktajai cenai, atbildīgā institūcija sagatavo nepieciešamo informāciju, lai Ministru kabinets varētu pieņemt rīkojumu par atļauju atpirkt zemi. Ja zemes īpašnieks nepiekrīt noteiktajai cenai, strīdu izskata tiesa Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+