Uncategorized

Derīgie izrakteņi0

Vai iespējama derīgo izrakteņu iegūšana mežā līdz 0,1 ha platībā? Vai kārtība ir tāda pati kā lauksaimniecības zemēs? Turklāt 300 m attālumā no meža atrodas kapi. 
Jānis

 

Zemkopības ministrijas Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākā referente Inga Žagare skaidro: lai mežā varētu iegūt derīgos izrakteņus, ir jāveic meža zemes transformācija jeb tās pārveidošana citā zemes lietojuma veidā. Meža zemes transformācijas nosacījumus un atļaujas saņemšanas, kā arī zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību līdz šī gada beigām nosaka Ministru kabineta “Meža zemes transformācijas noteikumi”.

Taču jau pieņemti grozījumi “Meža likumā”, kas, sākot ar 2013. gada 1. janvāri, vairs neparedz meža zemes transformācijas atļaujas izsniegšanu. Tātad no nākamā gada meža platību atmežot jeb pārveidot citā zemes lietošanas veidā var, ja tas nepieciešams būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai un īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai. Tam gan būs nepieciešams kompetentas institūcijas administratīvais akts, kas piešķir tiesības veikt šādas darbības. Personai jākompensē valstij arī ar atmežošanas seku novēršanas izdevumi.

Uzsākt zemes dzīļu izmantošanu, tostarp derīgo izrakteņu ieguvi, drīkst tikai tad, ja ir saņemta Valsts vides dienesta zemes dzīļu izmantošanas licence vai vietējās pašvaldības izsniegta bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja. Tas noteikts likumā “Par zemes dzīlēm” un tam pakārtotajos normatīvajos aktos. Izņēmums minēts likuma 11. pantā – zemes īpašnieki vai pilnvarotās personas zemes dzīles (izņemot ogļūdeņražus) sava zemes īpašuma robežās izmanto bez licences vai atļaujas šādos gadījumos:

1) iegūstot šā likuma pielikumā noteiktos bieži sastopamos derīgos izrakteņus kopējā platībā līdz 0,5 hektāriem un līdz 2 metru dziļumam, ja tos izmanto sava zemes īpašuma robežās;

2) ierīkojot un izmantojot grodu akas un ūdens ieguves urbumus dziļumā līdz 20 metriem, ja diennaktī paredzēts iegūt ne vairāk kā 10 kubikmetrus pazemes ūdeņu.

Lai saņemtu konkrētāku informāciju par derīgo izrakteņu ieguves kārtību, jādodas uz Valsts vides dienestu, kas izdod un saskaņo atļaujas (licences), tehniskos noteikumus un citus administratīvos aktus dabas resursu izmantošanai, kā arī piesārņojošo darbību veikšanai.

 

LA.lv