Gata Šļūkas karikatūra

Senajiem latviešiem bijusi daudzveidīga seksuālā dzīve 6

Kāda bija seno latviešu seksuālā dzīve? Uz šo jautājumu mēģināts atbildēt Jura Paidera grāmatā “Tradicionālā latviešu seksualitāte” – tā ir interpretācija par seno latviešu mīlēšanās ar daudziem pārsteidzošiem autora secinājumiem. Vai tie varētu atbilst patiesībai, skaidroju kopā ar folkloristu Gunti Pakalnu, folkloras grupas dalībnieci Ievu Kalniņu un seksopatologu Māri Siliņu.

VIDEO. Tāda vētra sen nebija piedzīvota! Soctīklotāji dalās ar uzfilmētajiem negaisa video
Bergmanis par jaunajiem NATO plāniem: “Izskatās, ka mēs ar šo konceptu nonākam aukstajā karā”
Baidīsies no katra trokšņa! Medvedevs pēc TV24 raidījuma “Preses klubs” draud bijušajam Latvijas iekšlietu ministram
Lasīt citas ziņas

Lai arī tikumiskais ideāls bijis kopdzīve tikai ar vienu laulāto mū­ža garumā, tomēr neprecētie varē­juši baudīt jebkādas mīlas attiecī­bas līdz “vainadziņa atdošanai” (tā­tad visu, izņemot vaginālo seksu). Bet apprecoties vīrs ar sievu varēja dažādot seksuālo dzīvi, viens ot­ram sniedzot to, kas abiem divatā ir pieņemams. Grāmatas autors šā­di secina, skaidrojot latviešu nerāt­nās dainas un anekdotes. Pakalns to min kā pirmās lamatas, kurās pētnieks iekritis: ja šodien rīkotos līdzīgi — pierakstītu latviešu dzies­mu tekstus, kur runā par seksuali­tāti, — secinājumi no tiem par mūsdienu tautiešiem ļoti atšķirtos no reālās dzīves. Turklāt nerātnās dziesmas nelasīja kā grāmatu vienatnē, tās visvairāk dziedāja kāzās, kā arī Jāņos un pēc talkas apdzie­doties (grāmatā tas pieminēts tikai formāli). Tad svarīgāk bija “stiprāk sadot” — to vieglāk izdarīt, “sitot” zem jostasvietas. Dziesmas ir dze­ja, kurā ir daudz fantāzijas, mutes brūķēšana vēl nenozīmē, kā apgal­vo grāmatas autors, ka “aprakstīts tas, kas notika”.

“Kāzās dziedāju

CITI ŠOBRĪD LASA

Negoda dziesmas;

Pāriešu mājās.

Turēšu godu.”

Taču diez vai dziedāto var arī pilnīgi nošķirt no realitātes — tas tomēr ir solis ko līdzīgu darīt — to, kas sabiedriski ir akceptēts, spriež Šiliņš. Šīs dziesmas varēja kalpot arī kā sava veida tā laika erotiskā li­teratūra. Arī mūsdienās cilvēkiem nav tik vētraina seksuālā dzīve kā pornogrāfiskajās filmās.

Profesors Pēteris Šmits skaid­rojis, ka primitīvās tautas sauc visas dabiskās lietas īstajos vārdos. Tas piederējās senajam kultam, lai cīnī­tos pret jauniem gariem, burvjiem un ļaunām acīm, kā ari auglības svētku un kāzu ceremonijās, bet vēl nebūt neliecina par seksuālās dzī­ves brīvību. Piemēram, ķīnieši pra­sa no neprecētas sievietes pilnīgu atturību, bet vienkārša ķīnieša runā nekāds vārds nav par rupju.

Viena no Paidera grāmatas tē­zēm: kamēr tauta dzīvo lauksaim­nieciskā vidē, sabiedrības seksuā­lās zināšanas ir pietiekami augstas, jaunieši īpaši nav jāizglīto — lielajā istabā, kur mīt visa saime, kā arī mājdzīvnieku nodarbēs daudz kas ir redzams.

Šiliņš vērtē, ka lauksaimniecis­ka vide, protams, ir veselīgāka at­tiecībā pret seksualitāti sālīdzinājumā ar šodienas sabiedrību, un sek­suālā izglītošanās notiek arī tad, ja par tās svarīgajiem jautājumiem netiek runāts, jo izpratne rodas arī neverbāli. Tomēr, visticamāk, arī tobrīd bērni bija jautātāji.

Seksuālie reglamenti atļāvuši jauniem ļaudīm dažādus mīlēšanās veidus — klātgulēšanu, petingu, savstarpēju masturbāciju u. tml. — visu, izņemot “vainadziņa uzkārša­nu” (saglabājot maksts nevainību).

“Tā guļ puiši pie meitām.

Abas rokas azotē.”

Ja tomēr seksuālajās attiecībās gāja tālāk, svarīgi bijis izbēgt nego­du — “vēderiņa briešanu” jeb bēr­niņa gaidīšanu, tādēļ bija jāizsargā­jas. — Latviešiem bijuši ap 30 kon­tracepcijas veidu, — stāsta Kalni­ņa. Speciāli jauniešu seksualitāte neesot modināta, bet daža māte, redzējusi, ka meita “kasa kūsi” vai sāk “trīties gar kādu mājdzīvnieku, mudinājusi meitu meklēt puisi, io šajā gadījumā galvenais nav bijis vainadziņa glabāšana.

Nevainības kults lielā mērā saistīts ar kristīgās ticības ietekmi. — No 11. dainu sējuma redzams, ka attieksme pret seksualitāti bija dabiskāka, nesamākslotāka, ma­zāk reglamentēta nekā kristietībā, lai gan ir ne mazums tautasdzies­mu, kur jūtama kristietības ietek­me. — Aut. piez.), — secina seksopatologs, piebilzdams, ka seksuālajai brīvībai ir arī negatīvas puses. Piemēram, šaurā vidē, kur ir mazāk iespēju iepazīties, vairāk ir, piemē­ram, incesta gadījumu.

Savukārt Kalniņa norāda, ka latviešu folklorā aizliegumi saistīti ar izdzīvošanu.

Juris Paiders ir analizējis tikai nerātnās dainas, saīsinātu, no lielā tautasdziesmu daudzuma atlasītu un tendenciozi sakārtotu pirmavo­ta — K. Barona “Latvju dainu” — pēcizdevumu. Izraujot no kontek­sta tikai šīs dziesmas, tiek pārpras­ta to nozīme. Folkloras pētniecības metodes prasītu salīdzināt attālā­kus dziesmas variantus, ko grāma­tas autors nav darijis.

“Es savam tautiešam

Raibus cimdus noadīju.

Cik raibumu cimdiņā.

Tik grūdienu pīzdiņā.”

Jo ilgāk vīrietis spēja pie­kopt dzimumaktu, jo sarežģītāks ornaments bija jāizvēlas sievietei, adot cimdus savam līgavainim un vīram, — tā šo dziesmu skaidro Paiders. Folklorists bilst, ka meita adot diezin vai raksta “recenziju”, kā viņai ar šo puisi gājis, bet drīzāk to, kādas ir viņas gaidas, fantāzijas, ko viņa mēģina ietekmēt ar maģis­kiem paņēmieniem (bet tātad viņai ir arī zināšanas). Nodaļā “Erotiskais ornaments” varētu uzrakstīt daudz lappušu, jo arī latviešu ornamen­tos netrūkst erotisku motīvu.

Paiders apgalvo, ka tautas­dziesmās esot aprakstīts ari homo­seksuālisms.

“Vāciešam galva sāp,

Man sāpēja pakaļiņa.

Liec, vācieti, savu galvu

Pie tās manas pakaļiņas.”

Šis varētu būt arī novēlē­jums vācietim, — spriež Kalniņa. Pakalns piebilst, ka nav teikts, vai to dzied sieviete vai vīrietis, tā va­rētu būt arī par saņemtu pērienu vai vienkārši par tēmu: “Paosti d…, tad tavas smalkās kaites pāries.”
Dainās ir arī daudz tēlainu, dze­jisku tautasdziesmu, kas runā par seksualitāti. Piemēram, “Kur tu teci, gailīti mans?” — meitene, kas no rī­ta jau tiek saukta par līgavu, celsies tikai tad, kad puiša “gailītis” būs trīs reizes nodziedājis”. Paiders šādas dziesmas nav pētījis.

Nerātnās tautasdziesmas pie­rakstītas, sākot no 19. gs. beigām, un tas nozīmē, ka tās var atainot tā laika cilvēku dzīvi (vai teicēju jaunī­bas dzīves periodu). Paiders uzska­ta, ka, neskatoties uz kristīgās baz­nīcas spiedienu, latvieši vēl sagla­bāja tā dēvēto pagānisko modeli, kas attiecībā uz seksualitāti bijis re­ālistiskāks. Autora tautasdziesmu interpretācijā, piemēram, pieņe­mams bijis sieviešu homoseksuā­lisms gadījumos, ja vīri ilgstoši ir prom — karā vai epidēmiju laikā, bet netikumīgi bijis šādas attiecī­bas turpināt, ar vīru dzīvojot. Pirms laulībām nebija partnera skaita ie­robežojumu, bet bija aizliegts vai ierobežots vaginālais sekss. Vēl ir virkne secinājumu.

Pakalns uzskata, ka, dzīvojot pēc šā modeļa, ar tā laika iespējām un zināšanām par kontracepciju latviešu tauta būtu izmirusi — būtu vairāk ārlaulības bērnu un sairtu īpašuma lietas, kuru dēļ bija daudz ierobežojumu — vecumdienām vajadzēja apgādniekus, tēva mā­jām mantiniekus. 19. gs. otrajā pu­sē Kurzemē tikai aptuveni katrs 25. bērns dzima ārlaulībā. Taču jāņem vērā, ka puisim bija pienākums precēt meitu, ja no viņa gaidīja bēr­nu. Skaidrs, ka ne visi to pildīja, tā­pēc bija meitas, kas centās no bēr­na atbrīvoties (bija aktuāli kriminā­lie aborti) vai izdarīja pašnāvību.

Vēstures dati liecina: 19. gs. morāles normas akceptēja seksuā­las attiecības vienīgi laulāto starpā un nosodīja sievietes dzimumdzīvi pirms kāzām. Vienlaikus attieksme pret pirmslaulību sakariem mēdza būt visai iecietīga. Līgavas, kas stā­jās laulībā, jau gaidot bērnu, nebija reta parādība zemāko slāņu iedzī­votāju vidū. Dažkārt vai samērā bieži jaunieši, būdami pārliecināti, ka noteikti apprecēsies, uzsāka dzi­mumdzīvi.

Nav zināms, cik dainās un anekdotēs aprakstīts tas, kas da­rīts, cik — fantāzijas, cik — lielīša­nās vai Eiropā izplatītu sižetu. To­mēr nevar visu dziedāto norakstīt tikai uz iedomām. — No kurienes mēs zinām par seksuālās dzīves dažādību, dažādām pozām? Daudz kas ir ierakstīts arī zemapziņā, — prāto Kalniņa.

Tautasdziesmu klāsts ir tik da­žāds un plašs, ka tajās var atrast to, kas it kā apstiprina savu skatījumu uz pasauli. Šajā gadījumā autors dainām uzlicis savu 20. gs. seksua­litātes skaidrojuma shēmu. Turklāt ignorēti folkloras pētniecības pa­matlikumi, ir nenopietns literatūras saraksts. Tomēr, speciālisti spriež, grāmata rosina domāt un varbūt veikt plašākus šīs jomas pētījumus.

Paidera grāmatas mērķis bija parādīt, ka latviešu seksualitātes reglamentos ir tādas normas kā ci­tās kultūrās, kas arī nedaudz ieski­cētas grāmatā. Viņš uzsver, ka seci­nājumi ir viņa interpretācija un, ska­toties grāmatu no cita leņķa, pro­tams, varētu ieraudzīt citu ainu. Ir bijuši lasītāji, kas grāmatas autoram teikuši lielu paldies, jo, uzzinot, kādi bijuši viņu senči, viņu sirdsapziņa nomierinājusies par jaunībā darīto.

SAISTĪTIE RAKSTI

 

Raksts no 2004. g. žurnāla “Mājas Viesis”

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
“Diemžēl viņš līdz šim nav paudis skaidru pozīciju par karu!” Brieža cīņu šobrīd nav gatavs rādīt neviens Latvijas televīzijas kanāls
Pasauli gaida jauns skandāls: princis Harijs un Megana Mārkla atkārtoti tikušies ar TV šovu zvaigzni Opru Vinfriju
VIDEO. “Kaut kas tāds, ko nevar vārdos izstāstīt”: latviešu aktrise Lelde Vikmane atklāj, kā iemīlējusies un pārcēlusies uz dzīvi Parīzē
FOTO. Latvijas talantīgā tenisiste Ostapenko izvēlētā apģērba dēļ Vimbldonas čempionātā iekūlusies nepatikšanās
VIDEO. Tāda vētra sen nebija piedzīvota! Soctīklotāji dalās ar uzfilmētajiem negaisa video
Bergmanis par jaunajiem NATO plāniem: “Izskatās, ka mēs ar šo konceptu nonākam aukstajā karā”
Baidīsies no katra trokšņa! Medvedevs pēc TV24 raidījuma “Preses klubs” draud bijušajam Latvijas iekšlietu ministram
Darba devēji izķer pat pirmo kursu studentus. Kura profesija šobrīd ir viena no pieprasītākajām darba tirgū?
“Daudzi to uztver ļoti nopietni.” NBS kapteinis komentē izplatīto versiju par Krievijas iebrukumu Latvijā
Lasīt citas ziņas
VIDEO. 10 jauni aizraujoši seriāli vasaras brīvajiem vakariem
Pasaule šodien būs tieši tāda, kādu tu to vēlies redzēt! Horoskopi 30.jūnijam
Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis – šīs dienas gaviļnieki. Kā vārds ietekmē tavu dzīvi?
FOTO. Kad Lielbritānijas tronī kāps princis Viljams, viņa meita princese Šarlote iegūs grandiozu titulu. Kā viņu būs jāgodā?
FOTO. 10 gadus vecais Afleka dēls apskādē ekskluzīvu “Lamborghini”, kamēr tētis izvēlas sev auto
VIDEO. Mākslīgā skaistuma “dievietes” Viktorijas Vaildas mīļotais atklāj, cik samaksājis par viņas operācijām
Pirmais gads jaunajos novados: “Labu sistēmu sagrāva, bet jaunā top gausi”
Stalbe: “Varējām kā deviņdesmitajos, saliet degvielu kannās un mucās, būtu lētāk, bet…”
Kas jāmaina nodokļu politikā, lai mums būtu tikpat lielas algas kā kaimiņvalstīs?
Intervija ar Vairu Vīķi-Freibergu: Krievija ir pieradusi iet uz priekšu, kamēr to aptur
Zemessardzē turpinās iesāktais, gatavošanās “cīņai ar pilnas jaudas pretinieku savā teritorijā”
Nākamnedēļ Latvijā atgriezīsies mērena gaisa temperatūra
Karstums apdraud veselību – ārstniecības iestādēs nonāk desmitiem pārkarsušu cilvēku
Par ko uztraukties amerikāņiem? Kāpēc viņiem ir svarīgi atbalstīt Ukrainu?
VIDEO. Aleksandrs Lukašenko pie sevis ciemos uzaicinājis gubernatorus: viesi spiesti vakariņot pie galda, uz kura atrodas… suns
Darbu plānošana pēc Austrumu horoskopa no 21. līdz 26.jūnijam
Emīls, Egita un Monvīds – šīs dienas gaviļnieki. Kā vārds ietekmē tavu dzīvi?
Megana Mārkla pēc viesošanās Londonā gaužām neapmierināta ar 96 gadus vecās karalienes Elizabetes II “uzvedību”
VIDEO, FOTO. “Tu esi mans varonis!”: Holivudas aktieris Bens Stillers devies uz Ukrainu, lai satiktu tur Zelenski
Mūsējie uzvar īpašā auto rallijā Dānijā
Tukuma pusē teju par 40% varētu pieaugt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs
Mežs: Demogrāfiskā situācija Latvijā ir ļoti slikta, bet ne galīgi katastrofāla
09:55
Kas jāmaina nodokļu politikā, lai mums būtu tikpat lielas algas kā kaimiņvalstīs?
09:14
Par ko uztraukties amerikāņiem? Kāpēc viņiem ir svarīgi atbalstīt Ukrainu?
09:03